เกณฑ์การประเมินลักษณะช่อรวงและเมล็ด
ตั้งตรง
ค่องข้างตรง
ปานกลาง
แนวระนาบ
กระจาย
การแตกระแง้
รูปร่างเมล็ด
ความยาวเมล็ด
สีเมล็ดข้าวเปลือก
สีเมล็ดข้าวเปลือก
ระดับการกางช่อรวง