การกางช่อรวง ระดับ 1 ตั้งตรง (erect)

ดอเหลืองน้ำผึ้ง

บีอีกอ

ปลาซิวขาว

 

 

ลาวแดง

เหลืองประกิม
เหลืองประทิว123
เหลืองพระ
เหลืองยายชาย
เหลืองหอม
เหลืองอ่อน29

 

 

กข1
กข5
ไกรทอง

ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก1
ขาวเศรษฐี

ซิวลาว