O

O.officinalis

กข1
กข10
กข11
กข13
กข15
กข2
กข21
กข23
กข25
กข27
กข3
กข4
กข5
กข6
กข7
กข8
กข9
ก้นแก้ว
กระดาษ
กริบกระชาย
กอเดียวเบา
กะทิ
ก้านพร้าว
กำผาย
กำผาย15
กำมะหยี่
ก่ำเลี้ยว
ก่ำอุบลฯ
กู้เมืองขาว
เกล็ดเต่า
เก้ารวง88
เกาะหมู่
แก่นแตง
ไกรทอง

ข้อขอ
ขาวกันตัง
ข้าวก่ำ
ข้าวกุ
ข้าวคูณ
ขาวจีน
ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก1
ขาวชาวไร่
ขาวดอกมะลิ105
ขาวดอกมะลิ105
ขาวดอกมะลิ105
ขาวดอกมะลิ105
ข้าวแดง
ขาวตูดงอน
ขาวแตงโม
ขาวนางมล
ขาวน้ำผึ้ง
ขาวบ้านโภชน
ขาวปากหม้อ148
ขาวปากหม้อ148
ขาวโป่งไคร้
ขาวผักช
ข้าวพม่า
ขาวมะลิ
ขาวเมล็ดยาว
ขาวยายมาก
ข้าวรวม
ขาวราชินี
ขาวเศรษฐี
ขาวสมุทร
ขาวหลวงหนัก
ข้าวหอม
ขาวใหญ่ก้นดำ
ขาวอากาศ
ขาวอีต็อก
ข้าวฮ้าว
เขียวหางนาค
ไข่ปลาไหล
ไข่มดริ้น

ค้างหวาย

งาเสี้ยน
งาเห็น

ดัชนีพันธุ์ข้าว

บักหม่วย
บางนา
บีอีกอ
บุญส่ง
เบาดอกพยอม
เบานครปฐม
เบาสามเดือน
เบาอุเด็น
เบื่อน้ำ
ใบบาง
ใบลด

ปทุมธานี1
ปทุมธานี60
ปลาแข็ง
ปลาซิวขาว
ปลาหลด
ป้องแอ้ว
ปีรก

ผัวเมีย
ผาโก้งหลวง
ผาบ่อง
ผาผึ้ง
ผู้ใหญ่ล
เผือกน้ำ 384-5-43

พญาลืมแกง
พญาหยุดช้าง
พระร่วง
พวงทอง
พวงมาลัย
พวงหางหมี
พัทลุง
พันเป็ด
พันลาย
พิษณุโลก 60-2
พิษณุโลก60-1
แพพะโล้


ฟองไข

มะกอก
มะเข่ง
มะยั้ง
มะอึ
มันปางคาม
มันหมู
ม้าบั้ง
มีดอน
แม่แป๊ด
แม่แป๊ด

ยอดม่วง

ร้อยรวง

ล้นครก
ล้นยุ้ง
ล้านช้าง
ลาย
ลาวแดง
ลูกขอ
ลูกขาว
ลูกดำ
ลูกแดงปัตตานี
ลูกปลา
เล็บนกปัตตานี
เลือดปลาไหล


วังปาว

สโตร๊ก
สนีดเซาะ
สองพี่น้อง
สะแกกรัง
สังข์หยด
สุพรรณบุรี2

หน่วยเขือ
หนองหอย1
หนักนาโยง
หมากเขือ
หมากตาล
หมากโพธิ์
หมากยม
หลอกแขก
ห้วย
หอมเชียงใหม
หอมดอก
หอมทุ่ง
หอมมะลิ
หอมลูกรัง
หัวนา
หางยี
หางยี17
หางยี17
เหนียวกล้วย
เหนียวคำน้อย
เหนียวดำ
เหนียวดำนา
เหนียวดำเปลือกขาว
เหนียวทุเรียน
เหนียวเปลือกดำ
เหนียวสันป่าตอง
เหนียวอุบล 1
เหนียวอุบล 2
เหลือง
เหลืองกวาง
เหลืองซุปเปอร์
เหลืองดำ
เหลืองตากู๋
เหลืองใบแห้ง2
เหลืองประกิม
เหลืองประทิว123
เหลืองปลาเนื้อ
เหลืองพระ
เหลืองพิจิตร
เหลืองฟักทอง
เหลืองยายชาย
เหลืองร้อยเอ็ด
เหลืองระแหง
เหลืองล้า
เหลืองสะใภ้
เหลืองหอม
เหลืองใหญ่ 148
เหลืองอ่อน
เหลืองอ่อน29
เหลืองอุบล
แหลมสิงห

อ่องกษัตริย
อินแปง
อีขาวดอ
อีเซ
อีโตน
อีปก
เอวอ่อน

 

จาเบะเบะ
เจ๊กกระโดด
เจ็กเชย
เจ๊กเชยเบา
เจ็ดรวง
เจ็ดสิบสามวัน
เจ้าดำ
เจ้ามุม
เจ้าเสวย
เจ้าหอมคลองหลวง1
เจ้าหอมสุพรรณบุรี1
เจ้าเหลือง 11

เฉี้ยงพัทลุง

ชุมแพ60
ชุมแพ60

เชี่ยว

ซิว
ซิวลาว

ดอกข่า
ดอกจัน
ดอกจัน
ดอกเดียว
ดอกติ้ว
ดอกประดู่
ดอกพุด
ดอกลาง
ดอกสนวน
ดอกากเพชร
ดอดำ
ดอทอง
ดอทันใจ
ดอน้ำขุ่น
ดอบุญมา
ดอประหลาด
ดอป้องแอ้ว
ดอรากไผ่
ดอเร่ง
ดอลาย
ดอลาว
ดอสะเดา
ดอสามเดือน
ดอหัวช้าง
ดอหางยี
ดอเหลืองน้ำผึ้ง
ดออ้อ


ต้นเหมยดำ
ตม
ตามาย

ทอง
ทองพัน
ทองรากไทร
ทูลฉลอง

นางคำผาย
นางแจ่ม
นางนวล
นางนี
นางเฟือง
นางมล เอส -4
นางมลS4
นางลื่น
นางเอก
น้ำค้าง
น้ำร
น้ำสะกุย19
น้ำอบ
เนียงคะเมาม่วงเข้ม
เนียงคะเมาเหลือง