ก้นแก้ว
ไกรทอง

ขาวแตงโม
ขาวโป่งไคร้
ข้าวฮ้าว

ค้างหวาย

งาเสี้ยน
งาเห็น

จาเบะเบะ
เจ็ดรวง
เจ้ามุม

 

ข้าวพื้นเมืองภาคเหนือ

ทองรากไทร

นางแจ่ม
นางนวล
น้ำร

บีอีกอ
เบาสามเดือน
เบื่อน้ำ

ปลาซิวขาว
ปีรก

ผาโก้งหลวง
ผาบ่อง
ผาผึ้ง

 

 

 

 

มันปางคาม
มันหมู
มีดอน
แม่แป๊ด
แม่แป๊ด

ร้อยรวง

ล้นยุ้ง

หนองหอย1
ห้วย
เหนียวดำ
เหลือง
เหลืองปลาเนื้อ
เหลืองพิจิตร
เหลืองหอม

 

ซิว
ซิวลาว

ดอกพุด
ดอกากเพชร
ดอทอง
ดอน้ำขุ่น
ดอบุญมา
ดอประหลาด
ดอป้องแอ้ว
ดอรากไผ่
ดอลาย
ดอลาว
ดอสะเดา
ดอสามเดือน
ดอเหลืองน้ำผึ้ง
ดออ้อ

ตม