กระดาษ
กริบกระชาย
กะทิ
ก้านพร้าว
กำผาย
กำมะหยี่
ก่ำเลี้ยว
เกล็ดเต่า

ข้อขอ
ข้าวกุ
ข้าวคูณ
ขาวจีน
ขาวชาวไร่
ขาวดอกมะลิ105
ขาวตูดงอน
ขาวนางมล
ขาวน้ำผึ้ง
ขาวบ้านโภชน์
ข้าวพม่า
ข้าวรวม
ขาวใหญ่ก้นดำ
ขาวอีต็อก
เขียวหางนาค

เจ๊กกระโดด
เจ๊กเชยเบา
เจ้าดำ
เจ้าเสวย

 

ข้าวพื้นเมืองภาคอิสาน

บักหม่วย

ปลาแข็ง
ปลาหลด
ป้องแอ้ว

ผัวเมีย
ผู้ใหญ่ล

พญาลืมแกง
พันเป็ด
พันลาย
แพพะโล้

มะกอก
มะเข่ง
มะอึ
ม้าบั้ง

ล้นครก
ลาวแดง
ลูกปลา
เลือดปลาไหล

 

สโตร๊ก
สนีดเซาะ

หมากเขือ
หมากตาล
หมากโพธิ์
หมากยม
หอมทุ่ง
หอมมะลิ
หางยี
เหลืองกวาง
เหลืองซุปเปอร์
เหลืองใบแห้ง2
เหลืองฟักทอง
เหลืองอ่อน
เหลืองอุบล
แหลมสิงห

อ่องกษัตริย์
เอวอ่อน

ดอกข่า
ดอกจัน
ดอกจัน
ดอกเดียว
ดอกติ้ว
ดอกประดู่
ดอกลาง
ดอกสนวน
ดอดำ
ดอทันใจ
ดอเร่ง
ดอหัวช้าง
ดอหางยี

ต้นเหมยดำ
ตามาย

ทอง

นางคำผาย
นางนี
นางลื่น
น้ำค้าง
เนียงคะเมาม่วงเข้ม
เนียงคะเมาเหลือง