กข1
กข10
กข11
กข13
กข15
กข2
กข21
กข23
กข25
กข27
กข3
กข4
กข5
กข6
กข7
กข8
กข9
ก้นแก้ว
กระดาษ
กริบกระชาย
กอเดียวเบา
กะทิ
ก้านพร้าว
กำผาย
กำผาย15
กำมะหยี่
ก่ำเลี้ยว
กู้เมืองขาว
เกล็ดเต่า
เก้ารวง88
เกาะหมู่
แก่นแตง
ไกรทอง

ข้อขอ
ขาวกันตัง
ขาวจีน
ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก1
ขาวชาวไร่
ขาวดอกมะลิ105
ขาวดอกมะลิ105
ขาวดอกมะลิ105
ขาวดอกมะลิ105
ข้าวแดง
ขาวตูดงอน
ขาวแตงโม
ขาวนางมล
ขาวน้ำผึ้ง
ขาวบ้านโภชน
ขาวปากหม้อ148
ขาวปากหม้อ148
ขาวโป่งไคร้
ขาวผักช
ข้าวพม่า
ขาวมะลิ
ขาวเมล็ดยาว
ขาวยายมาก
ข้าวรวม
ขาวราชินี
ขาวเศรษฐี
ขาวสมุทร
ขาวหลวงหนัก
ข้าวหอม
ขาวใหญ่ก้นดำ
ขาวอากาศ
ข้าวฮ้าว
เขียวหางนาค
ไข่ปลาไหล
ไข่มดริ้น

ค้างหวาย

งาเห็น

ข้าวเมล็ดเรียว (Slender)

บักหม่วย
บางนา
บีอีกอ
บุญส่ง
เบาดอกพยอม
เบานครปฐม
เบาสามเดือน
เบาอุเด็น
เบื่อน้ำ
ใบบาง
ใบลด

ปทุมธานี1
ปทุมธานี60
ปลาซิวขาว
ปลาหลด
ป้องแอ้ว
ปีรก

ผัวเมีย
ผาบ่อง
ผาผึ้ง
ผู้ใหญ่ล
เผือกน้ำ 384-5-43

พญาลืมแกง
พญาหยุดช้าง
พระร่วง
พวงทอง
พวงมาลัย
พวงหางหมี
พัทลุง
พันเป็ด
พันลาย
พิษณุโลก 60-2
พิษณุโลก60-1
แพพะโล้


ฟองไข

มะเข่ง
มะอึ
มันปางคาม
มันหมู
ม้าบั้ง
มีดอน
แม่แป๊ด
แม่แป๊ด

ยอดม่วง

ร้อยรวง

ล้นครก
ล้นยุ้ง
ล้านช้าง
ลาย
ลาวแดง
ลูกขอ
ลูกขาว
ลูกดำ
ลูกแดงปัตตานี
ลูกปลา
เล็บนกปัตตานี
เลือดปลาไหล


วังปาว

สโตร๊ก
สนีดเซาะ
สองพี่น้อง
สะแกกรัง
สังข์หยด
สุพรรณบุรี2

หนองหอย1
หนักนาโยง
หมากเขือ
หมากตาล
หมากโพธิ์
หลอกแขก
ห้วย
หอมเชียงใหม
หอมดอก
หอมทุ่ง
หอมมะลิ
หอมลูกรัง
หัวนา
หางยี
หางยี17
หางยี17
เหนียวกล้วย
เหนียวคำน้อย
เหนียวดำ
เหนียวดำนา
เหนียวดำเปลือกขาว
เหนียวทุเรียน
เหนียวเปลือกดำ
เหนียวสันป่าตอง
เหนียวอุบล 1
เหนียวอุบล 2
เหลือง
เหลืองกวาง
เหลืองซุปเปอร์
เหลืองดำ
เหลืองตากู๋
เหลืองใบแห้ง2
เหลืองประกิม
เหลืองประทิว123
เหลืองปลาเนื้อ
เหลืองพระ
เหลืองพิจิตร
เหลืองฟักทอง
เหลืองยายชาย
เหลืองร้อยเอ็ด
เหลืองระแหง
เหลืองล้า
เหลืองสะใภ้
เหลืองหอม
เหลืองใหญ่ 148
เหลืองอ่อน
เหลืองอ่อน29
เหลืองอุบล
แหลมสิงห

อ่องกษัตริย
อินแปง
อีเซ
อีปก
เอวอ่อน

 

จาเบะเบะ
เจ๊กกระโดด
เจ็กเชย
เจ๊กเชยเบา
เจ็ดรวง
เจ็ดสิบสามวัน
เจ้าดำ
เจ้ามุม
เจ้าเสวย
เจ้าหอมคลองหลวง1
เจ้าหอมสุพรรณบุรี1
เจ้าเหลือง 11

เฉี้ยงพัทลุง

ชุมแพ60
ชุมแพ60

เชี่ยว

ซิว

ดอกข่า
ดอกจัน
ดอกจัน
ดอกเดียว
ดอกติ้ว
ดอกประดู่
ดอกพุด
ดอกลาง
ดอกสนวน
ดอกากเพชร
ดอดำ
ดอทอง
ดอทันใจ
ดอน้ำขุ่น
ดอบุญมา
ดอประหลาด
ดอป้องแอ้ว
ดอรากไผ่
ดอเร่ง
ดอลาย
ดอลาว
ดอสะเดา
ดอสามเดือน
ดอหัวช้าง
ดอหางยี
ดอเหลืองน้ำผึ้ง
ดออ้อ


ตม
ตามาย

ทอง
ทองพัน
ทองรากไทร
ทูลฉลอง

นางคำผาย
นางแจ่ม
นางนวล
นางนี
นางเฟือง
นางมล เอส -4
นางมลS4
นางลื่น
นางเอก
น้ำค้าง
น้ำร
น้ำสะกุย19
น้ำอบ
เนียงคะเมาม่วงเข้ม
เนียงคะเมาเหลือง