กข23
กข25
กข8
ก้นแก้ว
กระดาษ
กริบกระชาย
ก้านพร้าว
กำมะหยี่
ก่ำเลี้ยว
ก่ำอุบลฯ
กู้เมืองขาว
เกล็ดเต่า
เก้ารวง88
เกาะหมู่
แก่นแตง

ข้อขอ
ข้าวก่ำ
ข้าวกุ
ข้าวคูณ
ขาวจีน
ขาวชาวไร่
ขาวดอกมะลิ105
ขาวตูดงอน
ขาวแตงโม
ขาวนางมล
ขาวน้ำผึ้ง
ขาวบ้านโภชน
ขาวปากหม้อ148
ขาวผักช
ข้าวพม่า
ขาวราชินี
ขาวหลวงหนัก
ขาวใหญ่ก้นดำ
ขาวอากาศ
ข้าวฮ้าว
เขียวหางนาค
ไข่มดริ้น

จาเบะเบะ
เจ๊กกระโดด
เจ็กเชย
เจ็ดรวง
เจ็ดสิบสามวัน
เจ้าดำ
เจ้ามุม
เจ้าเสวย
เจ้าหอมคลองหลวง1
เจ้าหอมสุพรรณบุรี1

กางช่อรวง ระดับ 5 ปานกลาง (Spreading)

บักหม่วย
บางนา
เบาดอกพยอม
เบานครปฐม
เบาสามเดือน
เบาอุเด็น
เบื่อน้ำ
ใบบาง
ใบลด

ปทุมธานี1
ปลาแข็ง
ปลาหลด
ป้องแอ้ว

ผัวเมีย
ผาโก้งหลวง
ผาบ่อง
ผาผึ้ง
ผู้ใหญ่ล
เผือกน้ำ 384-5-43

พญาลืมแกง
พญาหยุดช้าง
พระร่วง
พวงหางหมี
พิษณุโลก 60-2
พิษณุโลก60-1
แพพะโล้

มะยั้ง
มะอึ
มันปางคาม
มันหมู
มีดอน
แม่แป๊ด
แม่แป๊ด

ยอดม่วง

ร้อยรวง

 

 


ล้นยุ้ง
ล้านช้าง
ลาย
ลูกขอ
ลูกขาว
ลูกปลา
เล็บนกปัตตานี

สนีดเซาะ
สองพี่น้อง
สะแกกรัง
สุพรรณบุรี2

หน่วยเขือ
หนองหอย1
หนักนาโยง
หมากเขือ
หมากตาล
หมากโพธิ์
หมากยม
หลอกแขก
ห้วย
หอมดอก
หอมทุ่ง
หอมมะลิ
หอมลูกรัง
หัวนา
หางยี
หางยี17
เหนียวกล้วย
เหนียวสันป่าตอง
เหนียวอุบล 1
เหลือง
เหลืองซุปเปอร์
เหลืองตากู๋
เหลืองปลาเนื้อ
เหลืองพิจิตร
เหลืองฟักทอง
เหลืองอ่อน
เหลืองอุบล
แหลมสิงห

อินแปง
อีขาวดอ
อีเซ
อีโตน
อีปก

ชุมแพ60

ซิว

ดอกข่า
ดอกจัน
ดอกจัน
ดอกเดียว
ดอกติ้ว
ดอกประดู่
ดอกพุด
ดอกลาง
ดอกสนวน
ดอกากเพชร
ดอทอง
ดอทันใจ
ดอน้ำขุ่น
ดอบุญมา
ดอประหลาด
ดอรากไผ่
ดอเร่ง
ดอลาย
ดอสะเดา
ดอสามเดือน
ดอหัวช้าง
ดอหางยี


ต้นเหมยดำ
ตม
ตามาย

ทองรากไทร

นางคำผาย
นางแจ่ม
นางนวล
นางเฟือง
นางมล เอส -4
นางมลS4
นางลื่น
นางเอก
น้ำค้าง
น้ำร
น้ำสะกุย19
เนียงคะเมาม่วงเข้ม
เนียงคะเมาเหลือง