ชื่อ-สกุล

นาย พงศ์พล จันทา

 

ประวัติการศึกษา

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับ ปริญญาตรี
ภาควิชาพืชไร่นา ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เกษตร

 

ฐานข้อมูลเว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของรายวิชาปัญหาพิเศษ

ภายใต้ความดูแลของ
ผศ.ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย

พัฒนาเว็บไซต์โดย