กข10
กข11
กข15
กข2
กข23
กข25
กข27
กข3
กข7
กข8
กข9
ก้นแก้ว
กระดาษ
กำผาย
เกล็ดเต่า
แก่นแตง

ข้อขอ
ขาวกันตัง
ขาวชาวไร่
ขาวดอกมะลิ105
ขาวดอกมะลิ105
ขาวดอกมะลิ105
ขาวดอกมะลิ105
ขาวตูดงอน
ขาวนางมล
ขาวบ้านโภชน
ขาวปากหม้อ148
ขาวโป่งไคร้
ขาวผักช
ข้าวพม่า
ขาวมะลิ
ขาวยายมาก
ขาวราชินี
ขาวเศรษฐี
ขาวหลวงหนัก
ข้าวหอม
ข้าวฮ้าว
เขียวหางนาค
ไข่ปลาไหล

 

เมล็ดยาวมาก (Extra-Long)

บักหม่วย
บางนา
บุญส่ง
เบาดอกพยอม
เบานครปฐม
เบาสามเดือน
เบื่อน้ำ
ใบลด

ปทุมธานี1
ปีรก

เผือกน้ำ 384-5-43

พญาลืมแกง
พวงทอง
พวงมาลัย
พันลาย
พิษณุโลก 60-2
พิษณุโลก60-1
แพพะโล้

มะเข่ง
ม้าบั้ง
แม่แป๊ด

ยอดม่วง

ล้นครก
ล้นยุ้ง
ลาย
ลูกแดงปัตตานี

 

 

สังข์หยด
สุพรรณบุรี2

ห้วย
หอมเชียงใหม
หอมมะลิ
หางยี17
เหนียวกล้วย
เหนียวดำนา
เหนียวดำเปลือกขาว
เหนียวทุเรียน
เหนียวเปลือกดำ
เหนียวสันป่าตอง
เหนียวอุบล 1
เหนียวอุบล 2
เหลืองซุปเปอร์
เหลืองดำ
เหลืองตากู๋
เหลืองใบแห้ง2
เหลืองประกิม
เหลืองประทิว123
เหลืองปลาเนื้อ
เหลืองพิจิตร
เหลืองฟักทอง
เหลืองยายชาย
เหลืองร้อยเอ็ด
เหลืองล้า
เหลืองสะใภ้
เหลืองใหญ่ 148
เหลืองอ่อน29
เหลืองอุบล

อินแปง
อีเซ
อีปก

 

งาเห็น

เจ๊กกระโดด
เจ็กเชย
เจ็ดรวง
เจ็ดสิบสามวัน
เจ้าดำ
เจ้าเสวย
เจ้าหอมคลองหลวง1
เจ้าหอมสุพรรณบุรี1
เจ้าเหลือง 11

ชุมแพ60
ชุมแพ60

ซิว

ดอกจัน
ดอกพุด
ดอทอง
ดอทันใจ
ดอสามเดือน
ดอหัวช้าง
ดอหางยี

ทองรากไทร
ทูลฉลอง

นางแจ่ม
นางมล เอส -4
นางมลS4
นางเอก
น้ำสะกุย19
น้ำอบ