กข10
กข2
กข4
กข6
ก้านพร้าว
กำผาย
กำผาย15
กำมะหยี่
ก่ำเลี้ยว
ก่ำอุบลฯ
เกล็ดเต่า
แก่นแตง

ข้อขอ
ข้าวก่ำ
ข้าวกุ
ข้าวคูณ
ขาวโป่งไคร้
ข้าวพม่า
ขาวใหญ่ก้นดำ
ขาวอีต็อก
ไข่มดริ้น

ค้างหวาย

งาเห็น

ซิว
ซิวลาว

ข้าวเหนียว

บักหม่วย
บีอีกอ

ปลาแข็ง
ปลาซิวขาว
ปลาหลด
ป้องแอ้ว

ผาโก้งหลวง
ผาบ่อง
ผู้ใหญ่ลี

พญาลืมแกง
พวงหางหมี
แพพะโล้


ฟองไข่

มะกอก
มะยั้ง
มะอ
มันหมู

ลาวแดง

สังข์หยด

หมากเขือ
หมากตาล
หมากโพธิ์
หมากยม
ห้วย
หอมทุ่ง
หางยี17
เหนียวกล้วย
เหนียวคำน้อย
เหนียวดำ
เหนียวดำนา
เหนียวดำเปลือกขาว
เหนียวเปลือกดำ
เหนียวอุบล 1
เหนียวอุบล 2
เหลืองฟักทอง

อินแปง
อีขาวดอ
อีโตน
เอวอ่อน

ดอกข่า
ดอกจัน
ดอกเดียว
ดอกติ้ว
ดอกประดู่
ดอกพุด
ดอกลาง
ดอกากเพชร
ดอดำ
ดอทันใจ
ดอน้ำขุ่น
ดอบุญมา
ดอประหลาด
ดอป้องแอ้ว
ดอรากไผ่
ดอเร่ง
ดอลาย
ดอลาว
ดอสะเดา
ดอสามเดือน
ดอหัวช้าง
ดอหางยี
ดออ้อ


ต้นเหมยดำ
ตม
ตามาย

นางคำผาย
นางนวล
นางนี
นางลื่น